Vallavalitsuse istungilt 07.06.2022

195
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati riigihangetega seotud otsused. Määrati tänavakaubanduse asukohad ning kinnitati kauplemisega kaasnev dokumentatsioon.

Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas Kaarsilla kinnistule päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Antud ehitusload:

  • Külitse alevikus Kikkaoja tee 13 puurkaevu rajamiseks
  • Ülenurme alevikus Peetri tee L1 kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Määrati järgmised jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:

  • Visnapuu külas asuv Koko katastriüksus
  • Sirvaku külas asuv Pihlaka katastriüksus
  • Kaatsi külas asuv Kengu katastriüksus
  • Tõrvandi alevikus asuv Aia tn 6a katastriüksus

Muudeti Laikna tee 9 ja Laikma katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Tõrvandi alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadressid.

Maaküsimuste osas kiideti heaks projekti „Sirvaku küla, Kambja vald, Jamsi veesüsteem salvkaevust majja“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1300 eurot ja otsustati taotlejale välja maksta osa toetusest summas 130 eurot. Samuti otsustati sõlmida tasuta kasutamise leping Kambja Vallavalitsuse ja mittetulundusühingu Kaasiku Aiad vahel Peenra kinnistu kasutamiseks tähtajaga kolm aastat.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati toetusi, otsustati hooldusega seotud küsimusi ning anti volitus eestkostja ülesande täitmiseks.

Riigihangete osas otsustati:

  • Kuulutada välja hange „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas“
  • Kinnitada hangete „Kooli tee 2 mänguväljaku rajamine“ ja „Soinaste lasteaed Laululind fassaadi, panipaikade ja prügimaja renoveerimine“ tulemused
  • Tunnistada ostumenetlus „Rattaparklate projekteerimine ja ehitamine Kambja vallas“ nurjunuks
  • Tunnistada ostumenetlus „Kambja kooli saali, klassi ja stuudio ventilatsioonitööd“ edukaks pakkuja Tevent OÜ

Istungil kinnitati tänavakaubanduse asukohad ning müügipileti taotlus, müügipileti vorm ja hinnad.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineSoinastes tehti prügilõket
JärgmineVallavalitsuse liikmed tänasid tublimaid kooliõpilasi ja nende vanemaid