Vallavalitsuse istungilt 15.11.2023

176
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa- ning sotsiaalküsimused. Lükati tagasi riigihanke „Räni aleviku Päikeseratta lasteaia projekteerimine ja ehitamine“ pakkumused.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Anti projekteerimistingimused Külitse alevikus asuvale Kullerkupu 1 krundile aiamaja ja abihoone ümberehitamiseks (sh laiendamiseks).
Anti ehitusluba Laane külas Väike-Näki tee 9a üksikelamu püstitamiseks.
Anti kasutusluba Soinaste külas Kaasiku 35 kinnistule püstitatud kaubandushoonele.

Maaküsimused

Nõustumine katastriüksuste jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning moodustatavatele üksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

  • Oomiste külas asuva Metsküla katastriüksuse 28201:008:0028 jagamisega neljaks eraldi üksuseks
  • Oomiste külas asuva Metsküla katastriüksuse 28201:008:0047 jagamisega kaheks eraldi üksuseks
  • Sirvaku külas asuva Veinioja katastriüksuse 28204:005:0201 jagamisega kaheks eraldi üksuseks

Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Külitse alevikus asuvale Külitse tee (4252704, katastriüksuse tunnus 94901:005:1508) katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetust. Lõpetati hooldajale hooldajatoetuse maksmine hoolduse lõpetamise tõttu.

Riigihanke „Räni aleviku Päikeseratta lasteaia projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste tagasilükkamine

Lükati tagasi kõik riigihankele „Räni aleviku Päikeseratta lasteaia projekteerimine ja ehitamine“ (viitenumber 269180) laekunud pakkumused, sest kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineHooldereform ja hooldekodukoha taotlemine
JärgmineLumetõrjest Kambja valla kohalikel teedel