Vallavalitsuse istungilt

417

1. juulil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Lepiku külas asuvale Saunasoo, Randoja ja Naabri maaüksustele üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Kavandu külas Ruusa maaüksusele elamu abihoone püstitamiseks
 • Külitse alevikus Nurmenuku tn 18 üksikelamu laiendamiseks
 • Lemmatsi külas Mäelille tn 8 ja Lillemäe tn 5 kinnistutele kahe korteriga elamute püstitamiseks ning Lillemäe tn 33 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Tolga tn 19, 21 ja 23 ning Kiire tn 6, 7, 8, 9, 11 ja 13 ning Linnavere tee 13 kinnistutele üksikelamute püstitamiseks ning Rehetare tee 10, 12 ja 14 kinnistutele kahe korteriga elamute püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Tehno tee 4 laohoone püstitamiseks, Kurekella tn 3 üksikelamu püstitamiseks ja Tööstuse tee 6 büroo-laohoone püstitamiseks.

Anda kasutusluba Tõrvandi alevikus Aasa tn 14 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Kehtestada Lemmatsi külas asuva Valli maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Määrata Aakaru külas asuva Kongsi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuva Kobara katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Räni alevikus Saare detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud, korralduse lisas 1 toodud registriosade III jakku kantud Kambja valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) kustutamiseks.

Määrata Räni alevikus asuva Riia mnt 211 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Riia mnt 211 // Viirpuu tn 2a.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Räni alevikus asuvatele munitsipaalomandis olevatele Viirpuu tänav, Ränisoo tee lõik 2, Kivimetsa tee lõik 1 ja Kaval-Antsu tee L1 katastriüksustele.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 460 eurot.

Hüvitada OÜle Helve Lustmets puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse maksumus perioodil.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Valgemetsa Puhkeküla puudega lapse laagris osalemise eest.

Tasuda perioodil igakuiselt isiku hooldamise eest.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga asukohaga Kambja alevik Männi tn 15 korter 19 tähtajaga 01.07.2021-30.06.2023 üüritasuga 1 euro/m2.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga asukohaga Tõrvandi alevik, Tõrvandi tee 13 korter 8 tähtajaga 09.08.2021-08.08.2023 üüritasuga 0,30 eurot/m2.

Lubade andmine avalike ürituste korraldamiseks

Anda luba OÜle Mermalen 24.07.2021 kl 08.00-21.00 autode ja mootorrataste kiirendusvõistluse „Speedest Glassdrive Racing 2021“ korraldamiseks Tartu lennuväljal.

Lubada MTÜl Kuuste Meesselts korraldada 31.07.2021 kl 9.00-23.00 avalik üritus „Vana-Kuuste Mõis 500 aastat“ vastavalt taotlusele

Anda luba MTÜle Klubi Cycling Tartu 6. Ülenurme Rattapäeva korraldamiseks 21.08.2021 Ülenurmel taotluses ja lisadokumentides (asukohaplaanil) märgitud tingimustel. Lubada sulgeda vallateed vastavalt esitatud liiklusskeemile.

Anda luba MTÜle Estonian Autosport Events 15.-18.07.2021 rahvusvahelise autoralli Rally Estonia 2021 korraldamiseks Kambja valla territooriumil ja nõustuda teede sulgemise ning kasutamisega kiiruskatsete korraldamiseks.

Valla valimiskomisjoni asukoha määramine

Määrata Kambja valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk tn 2, Kambja alevik, Kambja vald.

Hangete korraldamine

Muuta töövõtulepingu nr 12-17/132 punkti 3.1 ja lugeda hankelepingu kohaste tööde teostamise tähtajaks 31. juuli 2021. a.

Kinnitada Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuurivõistluse eeskiri ja võistlusülesanne ning ideekonkursi auhinnafond. Kinnitada kvalifitseerimiskomisjon ja ideekonkursi žürii.

Korraldada Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuuriidee konkurss eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kahele isikule kogusummas 465 eurot.

Muud küsimused

Tellida Paruni 17 insolatsioonianalüüs.

17. juunil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Lemmatsi külas asuvale Maasika maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Külitse alevikus asuvatele Luige tn 9 ja 7 kruntidele kehtivate detailplaneeringute täpsustamiseks
 • Uhti külas asuvale Karikakra maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Õssu külas asuva Pähna tn 5 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Kodijärve külas Metsaääre päikeseelektrijaama püstitamiseks
 • Lepiku külas Rukki maaüksusele puurkaevu rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus Kummeli tänav 3 kinnistule mänguväljaku rajamiseks ning Karikakra põik 4 üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tänav 19 kinnistule soojuspuuraukude rajamiseks ning Veskivilla tänav 11 üksikelamu püstitamiseks.

Keelduda ehitusloa andmisest Reola külas Kähra tee 10 puurkaevu püstitamiseks ja reoveepuhasti rajamiseks ning Soosilla külas Kleisi puurkaevu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

 • Lemmatsi külas Paju tänava ja Räni-Raudtee tee T1 kinnistutele rajatud tänavale ja tänavavalgustusele
 • Reola külas Nirgi tee 9 ja 11 kinnistule rajatud madalpingekaablile ja gaasitorustikule
 • Tõrvandi alevikus Tamme tänava kinnistutele rajatud ühisveevärgi torustikule ning Odra tänava kinnistule ja Soinaste külas Väetiseküüni-Lennuvälja tee lõik 3 kinnistule rajatud ühisveevärgi torustikule.
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 4, 6, 7, 8, 9 ja Paruni tn 46 kinnistutele püstitatud üksikelamutele

Maaküsimused

Kiita heaks Sepa ja Uussepa kinnistute ühispuurkaevu rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne toetussummas 7075,00 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 707,50 eurot.

Tunnistada kehtetuks 02.07.2020 korralduse nr 1983 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru taotluste mitterahuldamine“ punkt 1.2 ja rahuldada osaliselt Liina Miksi taotlus „Kinnistule sissesõidutee teekatte remont“ toetussummas 821,68 eurot, millest riigipoolne toetus on 410,80 eurot ning omavalitsuse poolne toetus 410,80 eurot.

Jätta rahuldamata nõuetele mittevastavaks tunnistatud hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoorus kolm taotlust.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Oksa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuva Unipiha tee 6 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Mäekülje katastriüksuse uueks lähiaadressiks Laksi.

Seada sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Kambja vallas Räni alevikus asuvale Maakivi tn 2//4 kinnisasjale.

Lõpetada sundvalduse menetlus Räni alevikus asuva Ränisoo tee 4 kinnistule.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusummas 2100 eurot.

Seada kahe isiku üle hooldus ja määrata nende hooldajatele hooldajatoetus.

Jätta rahuldamata ühe sotsiaaltoetuse ja kolme hooldajatoetuse taotlused.

Volitada sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut politsei- ja piirivalveametis isikutunnistuse väljavõtmisel.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping asukohaga Lennu 42 tähtajaga 01.07.21-30.06.22.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kahele isikule kogusummas 535 eurot.

Avalike ürituste korraldamine, ühekordse toetuse maksmine

Eraldada 2021. a vallaeelarvest ühekordset toetust summas 300 eurot MTÜle Vana-Kuuste Naisselts Sipe külapäeva korraldamiseks.

Anda luba SAle Eesti Maaelumuuseumid 19.06.2021 jaaniõhtu korraldamiseks taotluses märgitud tingimustel. Maksta jaaniõhtu korraldamiseks ühekordset toetust summas 1800 eurot.

Kooskõlastada 28.07.2021 Lättemaa Puhkemajas (Raanitsa küla, Kambja vald) Ehedad Hetked OÜ poolt korraldatav kontsert „Õrntumedalt Sa tule“ vastavalt taotlusele.

Valla äriühingute 2020. a majandusaasta aruannete kinnitamine

Kinnitada OÜ Ülenurme Teed 2020. a majandusaasta aruanne.

Kinnitada OÜ Olme 2020. a majandusaasta aruanne.

9. juunil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Pangodi külas Angelika kinnistul suvila laiendamiseks üle 33%
 • Reola külas asuva Saareveere maaüksusele tootmishoonete rajamiseks
 • Sirvaku külas asuvale Veinioja maaüksusele üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Väljastada ehitusload:

 • Räni alevikus Viirpuu tn 10 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks
 • Sirvaku külas Veinioru kinnistul üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Pähkli tn 17 kinnistule kahe korteriga elamu püstitamiseks
 • Nupu tn 1 teenindus- ja büroohoone püstitamiseks
 • Enelase tn 1 c üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload:

 • Ülenurme alevikus Villa tn 50 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule;
 • Lemmatsi külas Paju tn 1, Paju tänava ja Räni – Raudtee tee T1 kinnistutele rajatud sademeveesüsteemile

Jätta rahuldamata vaie Kambja vallavalitsuse 01.04.2021 projekteerimistingimuste väljastamise korralduse nr 2744 osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudes.

Maaküsimused

Määrata Soinaste külas asuva Sooberi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuva Kibuvitsa tn 3 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kuslapuu tn 10.

Rahastada korralduse lisas loetletud projektide taotlused seal toodud tingimustel ja sõlmida taotlejatega toetuslepingud pärast tingimuste täitmist.

Mitte toetada rahaliste vahendite lõppemise tõttu hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoorus esitatud korralduses toodud taotlusi.

Tunnistada kehtetuks 02.07.2020 korralduse nr 1983 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru taotluste mitterahuldamine“ punkt 1.1 ja rahuldada Martti Ehasalu taotlus „Kambja vald, Lepiku küla, Augusti juurdepääsutee“ toetussummas 2571,20 eurot.

Määrata Õssu külas asuva Tiigi tee 13 asuva elamu teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1261 m2

Nõustuda Oksa katastriüksuse jagamisega.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 110 eurot.

Seada ühe isiku üle hooldus ja määrata tema hooldajale hooldajatoetus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing puudega lapse laagris osalemise kulu.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle ProVida Kliinik puudega lapse laagris osalemise kulu.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 70 eurot.

Korteriühistutele toetuse taotlusvooru väljakuulutamine, hindamiskomisjoni ning hindamiskriteeriumite kinnitamine

Korteriühistute toetuse taotlemise 2021. a taotlusvoor on avatud 16.06.-23.08.2021:

 • Kinnitada 2021. aasta korteriühistute toetamise taotluste hindamise komisjon
 • Kinnitada taotluste hindamise skaala kriteeriumide lõikes ja kriteeriumide osakaalud ning toetatavad tegevused.

 

Kino maale
EelminePolitsei otsib Tartumaal Kambja vallas toimunud liiklusõnnetuse tunnistajaid
JärgminePresident kohtus Tartumaa omavalitusjuhtidega