Vallavalitsuse istungilt 25.01.2023

238
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, haridus- ning finantsküsimused. Otsustati võõrandada vallale kuuluv metsaraieõigus. Kinnitati teenistujate terviseriski vähendamise tegevuskava.

Anti projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuvale Lillealliku maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Antud ehitusload

 • Lalli külas Tigase päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Soinaste külas Leetsi tänava, Tõrvandi alevikus Ringtee lõik 4, Tamme tänav veetorustiku rajamiseks
 • Räni alevikus Kogre tee 1 kaugkütte ühendustorustiku rajamiseks
 • Räni alevikus Kogre tee 1 kaugjahutuse ühendustorustiku rajamiseks

Maaküsimustes kinnitati hajaasustuse 2022 programmi raames esitatud projekti „Puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5507,40 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 550,74 eurot.

Nõustumine sundvalduse seadmisega

 • Kambja valla omandis olev Reola külas asuv Konsu sild-Poldri tee lõik 3 maaüksus
 • Kambja valla omandis olev Oomiste külas asuva Hortuse tee maaüksus
 • Tõrvandi alevikus asuv Ringtee 35b maaüksus

Nõustumine katastriüksuste jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrates moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed

 • Lepiku külas asuva Mägiste katastriüksuse jagamine kolmeks eraldi katastriüksuseks
 • Laane külas asuva Tammelehe katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks
 • Kullaga külas asuva Marjamäe katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta sotsiaaltoetusi, seada isikutele hooldusi ning määrata hooldajatele hooldajatoetusi. Toetatakse isiku SA Tõrva Haigla hooldekodus üldhooldusteenuse kulude katmist alates 01.01.2023. Sotsiaalosakonna juhatajale antakse volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Haridusküsimustes kinnitati Tõrvandi Kooli töötajate koosseis 2023/2024. õppeaastal. Perioodil 01.–31.07.2023 nimetati Kambja valla valvelasteaiaks Ülenurme lasteaed Nurmepesa filiaal Linnaveres.
Määrati huvihariduse toetusi õpilastele.

Finantsküsimustes kantakse valla bilansist välja istungil nimetatud lootusetud nõuded seisuga 31.12.2022 kokku summas 4 085,50 eurot.
Otsustati maksta Klaarika Eksile ühekordne spordipreemia summas 200 eurot veteranide kergejõustiku MMil osalemiseks Torunis mätsis 2023. a.
Kambja Kultuur ja Sport juhataja Rauno Kiuru valmistab järgmiseks istungiks ette eelnõu spordirajatiste kasutamise hinnakirja kohta.

Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Kambja vallale kuuluvad:

 • Kopamäe karjääri eraldis 1, Mäekülas (registriosa nr 2511404, katastritunnus 28203:005:0077, pindalaga 0,94 ha, tagavaraga 71 tm) raieõigus. Metsaraieõiguse müügi alghinnaks kinnitati 3195 eurot.
 • Kambja vallale kuuluv Kopamäe karjääri eraldis 2, Mäekülas (registriosa nr 2511404, katastritunnus 28203:005:0077, pindalaga 0,41 ha, tagavaraga 101 tm) raieõigus. Metsaraieõiguse müügi alghinnaks kinnitati 9120 eurot.

Kinnitati „Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks“

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
Eelmine2023. aasta sügisel avatav Tõrvandi kool loob meeskonda!
JärgmineKambja Kultuur ja Sport ootab meeskonda Ülenurme spordihoone administraatorit