Vallavalitsuse istungilt 22.02.2023

144
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ,sotsiaal- ning haldusküsimused. Muudeti haridus- ja kultuurikomisjoni nimetust ning koosseisu. Määrati huvihariduse toetusi.

Antud projekteerimistingimused

 • Laane külas asuvale Väike-Näki tee 9a maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Lemmatsi külas asuvale Kiviaasa maaüksusele kuni 4 MW päikeseelektrijaama rajamiseks

Antud ehitusload

 • Kodijärve külas Variku üksikelamu lammutamiseks
 • Ülenurme alevikus Villa 20 üksikelamu püstitamiseks
 • Kodijärve külas Variku koduköögi püstitamiseks
 • Lemmatsi külas Nõmme tee 3 üksikelamu püstitamiseks
 • Riiviku külas Riivi maaüksusele Kaasiku Kunstimaja püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Reola küla, Unipiha tee 15//17//19//15a kinnistul asuvale laiendatud põllumajandushoonele
 • Ülenurme alevikus Paruni 18 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Kassisilma 6 kinnistul püstitatud ärihoonele

Lõpetati Ülenurme Vallavalitsuse

 • 08.2006 korraldusega nr 293 algatatud Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine
 • 08.2006 korraldusega nr 292 algatatud Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda detailplaneeringu koostamine
 • 10.2006 korraldusega nr 357 algatatud Uhti küla Otsa ja Teemeistri ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu koostamine

Nõustuti Kambja vallas Lepiku külas asuva Mägiste katastriüksuse 94901:009:0147 jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Kambja Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldusega nr 387 määratud Lemmatsi külas asuva Nõmme tee liikluspinna ruumikuju vastavalt asendiplaanile.
Anti Tõrvandi alevik Ringtee 12 korteriühistule (registrikood 80416527) tasuta kasutusse kümneks aastaks Kambja valla omandis olev Tõrvandi haljasala P4 kinnistu (katastritunnus 28301:001:0563, pindalaga 0,005 ha) prügimaja paigaldamiseks.

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta sotsiaaltoetusi. Seati isiku üle hooldus ning määrati hooldajale hooldajatoetus. Tasutakse SA-le Eesti Agrenska Fond puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest perioodil 01.–31.07.2023 kuni 100 tundi. Rahuldamata jäeti taotlus toiduraha vahe hüvitamiseks.

Haldusküsimustes jäeti rahuldamata 03.02.2023 esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 25.01.2023 korralduste nr 1304 ja 1305 peale. Nõustuti kahe üürilepingu sõlmimisega asukohaga Lennu 42. Anti OÜ-le Ülenurme Teed tasuta kasutada Tõrvandi alevikus Papli 6 ruumid nr 201, 203.

Muudeti Kambja Vallavalitsuse 16.02.2022 korralduse nr 173 „Komisjoni moodustamine“ punkti 1.3, muutes nimetuse „haridus- ja kultuurikomisjon“ nimetuseks „kultuuri- ja spordikomisjon“ ja punkti 1.4, muutes haridusspetsialisti ametinimetuse haridusnõunikuks. Komisjoni uueks liikmeks määrati kultuuri- ja spordinõunik.

Määrati huvihariduse toetusi õpilastele.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAvatud on TASi LEADER-meetme taotlusvoor
JärgmineKOP 2023 kevadine taotlusvoor on avatud 3. aprillini