Vallavalitsuse istungilt 20.09.2023

226
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa-, sotsiaal-, hanke- ja haldusküsimused. Tehti otsuseid huvihariduse toetuste määramise keeldumisest. Moodustati valla heaolu ja tervisenõukogu.

Maaküsimused

Muudeti vallavalitsuse 27.07.2023 korralduse nr 1980 „Sundvalduse seadmine“ lisa, asendades Tennisehalli maaüksuse sundvalduse asendiplaan.
Nõustuti Reola külas asuvate Unipiha tee 23 ja Unipiha tee 23a katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Soinaste külas Kibuvitsa 9 kinnistusraamatus registriosa III jakku kantud ja Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamisega.
Tunnistati kehtetuks 16.06.2022 korralduse nr 594 „Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru raames esitatud taotluste tingimuslik rahuldamine ja mitterahuldamine“ punkt 1.1 ning tühistati Aivar Pruuli projekti „Udumäe veesüsteemid“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 5141,50 eurot. Taotlejat kohustatakse tagastama väljamakstud toetus summas 4627,35 eurot.

Sotsiaalküsimused

Määrati õppetoetus. Seati isikule hooldus ning tema hooldajale määrati hooldajatoetus. Lõpetati hooldajale hooldajatoetuse maksmine hooldatava surma tõttu. Võeti vastu korraldus ühe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Huvihariduse toetuste määramisest keeldumine

Keelduti teenuse pakkuja toetuse andmisest: MTÜ Spordiklubi M ja M Strength, MTÜ Kuuste Dartsiklubi, MTÜ Tartu Kalev Jalgpalliakadeemia, Ülenurme Gümnaasium. Keelduti õppuri toetuse andmisest.

Hankeküsimused

Korraldatakse riigihange „Kambja valla sademevee äravoolurajatiste põhiskeemi koostamine ja modelleerimine“ lihthankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on neli kuud alates lepingu sõlmimisest.
Viiakse sisse muudatused valla 2023. a hankeplaani.

Haldusküsimused

Makstakse välja jäätmemajade ehitamise toetused 3642,30 eurot Kambja alevik, Männi 9 korteriühistule ja 4000 eurot Tõrvandi alevik, Ringtee 4 korteriühistule.
Võõrandatakse elektroonilisel enampakkumisel vallale kuuluv Kopamäe karjääri eraldis 2, Mäeküla, Kambja vald raieõigus.
Anti nõusolek kahe munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohtadega Pargi 7 ja Karuputke elamu.

Kambja valla heaolu ja tervisenõukogu moodustamine

Moodustati Kambja valla heaolu ja tervisenõukogu koosseisus: Liis Rosin, Kersti Luik, Triin Kaaleste, Ragnar Veemaa, Meriliis Kuuslap, Rauno Kiuru ja Eva-Kristi Hein

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelminePoldrijooks toob Ülenurmele liikluspiirangud
JärgmineKambja volikogu kiitis heaks 2023. aasta esimese lisaeelarve