Vallavalitsuse istungilt 08.11.2023

186
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa-, sotsiaal- ja hankeküsimused. MTÜ Õnnemaa töötajad tegid ettekande asutuse tööst. Anti projekteerimistingimused. Tasuta kasutusse anti vallavara. Määrati projekti- ja huvihariduse toetusi. Käsitleti volikogu menetlusse suunatavaid eelnõusid.

Ülevaade MTÜ Õnnemaa tööst

Asutus osutab pere-ja noorsootööteenust Kambja vallas alates 2009. aastast. MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskused asuvad Ülenurmes, Tõrvandis, Kambjas ja Vana-Kuustes.

Projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Räni alevikus asuvale Viirpuu 6 krundile üksikelamu projekteerimiseks.

Maaküsimused

Nõustuti Soinaste külas asuva Saluse katastriüksuse 28301:001:1021 jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kinnitati hajaasutuse 2022 programmi raames esitatud projektid

  • „Metsanurga talu puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4960,68 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 174,07 eurot
  • „Saia, Pangodi küla, veesüsteemide valdkond“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6500 eurot ja taotlejale makstakse toetus 650 eurot

Avalikule väljapanekule suunatakse korralduse eelnõu „Liikluspinnale  kohanime määramine“ (Väike-Haldja tee).

Sotsiaalküsimused

Määrati kolmele isikule sotsiaaltoetust ning õpilasele koolilõunatoetust. Varajase Kaasamise Keskus OÜle tasutakse puudega laste ööpäevaringse lapsehoiuteenuse eest perioodidel 14.–16.11.2023 ja 27.–29.12.2023.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Tasuta kasutamise leping sõlmitakse Kalle Kuntusega Uhti sauna kasutamiseks tähtajaga 01.11.2023–30.10.2025.

Hankeküsimused

Muudetakse 2023. a hankeplaani ning sisse viiakse täiendus.
Korraldatakse riigihange „IT süsteemide haldusteenus“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on viis aastat alates lepingu sõlmimisest. Valminud lähteülesanne kooskõlastatakse vallavalitsuses.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrati kolmele õpilasele huvitegevuse toetust.
Toetatakse 2023. aasta II poolaastal huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujaid (14) kogusummas 24 675 eurot.

Projektitoetuse määramine

Eraldatakse Haridusselts Tõrvik MTÜ projektile „Osalemine Helsingi Mardilaadal“ toetust summas 500 eurot. Toetussummaga toetatakse laada osalustasu ja transpordikulude katmist.

Volikogu istungile planeeritud suunata eelnõud: ÜVK arengukava, vallavalitsuse koosseisude muutmine, üüri piirmäärade muutmine, nõustumine transpordimaa omandamisega (Reolasoo külas asuvate Reolasoo-Sireli tee katastriüksuse ja Reolasoo tee), kinnisvara omandamine (Tõrvandi alevikus Pärna, Uuetoa, Kõivu ja Kõivu 2 detailplaneeringu aladel asuvate transpordimaad)

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelminePäästeamet kontrollib kodudes suitsuandureid
JärgmineKöögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest