Vallavalitsuse istungilt

490

 22. oktoobril otsustati:

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas Kannistiku tee 22 abihoonete projekteerimiseks ning Vanapapli tee 2 aiamaja projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Lepiku külas Paali maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Ülenurme alevikus Villa tänava sademeveetorustiku rajamiseks, Tõrvandi alevikus Kummeli tn 4, 5 ja 9 kahe korteriga elamute püstitamiseks, Külitse alevikus Näki tee 61 päikeseelektrijaama rajamiseks ja Vabadiku maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Karja tee 19 üksikelamule ja Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 2 ridaelamule.

Võtta vastu Räni alevikus asuvate Piirikese ja Rosenbergi maaüksuste detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 16.11.2020 – 30.11.2020 asukohaga Kambja vallavalitsuse kantselei ning Kambja valla veebilehel www.kambja.ee.

Kiita heaks projekti „Vana-Kuuste küla Taga-Männiku septiku + imbväljaku rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2251,20 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 225,12 eurot.

Riiklikus teeregistris tehakse Kambja valla teede andmebaasis muudatused.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 5 isikule kogusummas 480 eurot.

Tasuda SAle Eesti Agrenska Fond puudega lapse tegevusterapeudi, logopeedi ja eripedagoogi teenuste eest ja Varajase Kaasamise Keskus OÜle psühholoogi teenuse eest perioodil 19.10.2020 – 31.12.2020 vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele.

Kinnitada Unipiha algkooli hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kooskõlastada Kuuste kooli töötajate koosseisud seisuga 01.09.2020.

Toetada 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi suusalaagrit Põhja-Soome Levile summas 2000 eurot.

Peatada töövõtulepingu nr 12-17/73 „Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp“ täitmine alates 08.09.2020 ning jätkata ja teostada lepingus ettenähtud I etapi renoveerimistööd pärast II etapi tööde lõpuleviimist ning vastavate ilmastikuolude ilmnemisel, arvestades, et töövõtulepingu nr 12/17-73 täitmise tähtaeg kokku oli 4 kuud alates lepingu sõlmimisest.

 

Kino maale