Vallavalitsuse istungilt

142
Foto: Heigo Mägi

30. septembril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused Riiviku külas Musta kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks.

Anda ehitusload:

  • Külitse alevikus Järve tee 28, Hommiku, Koidiku, Loojangu, Paiste, Päeva, Varju ja Õhtu maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks
  • Laane küla Puraviku tn 8 üksikelamu püstitamiseks
  • Pulli külas Kolliaugu puurkaevu püstitamiseks
  • Soinaste küla Kiire tn 10 üksikelamu püstitamiseks
  • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 3 üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

  • Kambja alevikus Männi tn 2 kinnistul laiendatud katlamaja hoonele
  • Räni alevikus Ringtee tn 65a kinnistule püstitatud kaubandushoonele
  • Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 13 kinnistule püstitatud korterelamule
  • Uhti küla, Nõlva tee 2, 4 , 4a, Nõlva tee J1 aadressil rajatud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks
  • Ülenurme alevikus Loopealse tn 12 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Uhti külas asuvale Muri ja Uhtijaama tee katastriüksusele ning Laane külas asuvale Kaselehe tee katastriüksusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega valla omandis olevale Soinaste külas asuvale Rehepapi tee lõik 2 maaüksusele.

Määrata Kaatsi külas asuva Poolakese katastriüksuse 28201:001:0164 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Lõpetada Tõrvandi haljasala P6 maaüksusest maa ajutiseks kasutamiseks andmine OÜ-le JHP alates 30.09.2022.

Pöörduda OÜ Ülenurme Investeeringud poole meeldetuletusega, et nad täidaksid oma lepingulised kohustused ja taotleksid Veskivilla tänavale kasutusloa.

Sotsiaalküsimused

Määrata sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 124,35 eurot.

Määrata isikule hooldaja ning maksta hooldajale hooldajatoetus.

Lõpetada hooldus hooldatava surma tõttu.

Anda kaks volitust eestkostja ülesannete täitmiseks.

Eluruumi üürilepingu sõlmimine

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping asukohaga Lennu 42.

Ülenurme gümnaasiumi töötajate koosseisu kooskõlastamine

Kooskõlastada Ülenurme gümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.09.2021. Jätta rahuldamata koolijuhi taotlus dokumendihaldusspetsialisti ametikoha loomiseks.

Huvihariduse toetuse määramine

Toetada 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Ülenurme gümnaasiumi suusalaagri korraldamist summas 2230 eurot.

Jätta rahuldamata Kambja kooli taotlus projekti KLAPP rahastamiseks.

Muud küsimused

Otsustati korrastada ja haljastada vallale kuuluv Aia tn 20a kinnistu (kü tunnus 28301:001:0723).

Teha OÜle Frendit ettepanek kinnistu korrastamiseks.

Kooskõlastada tee sulgemine seoses Poldri jooksuga 07.10.2021 vastavalt taotlusele.

Kino maale
EelmineCOVID-19 tõttu vajab haiglaravi 198 inimest; uusi nakatunuid lisandus 949, vallas 10
JärgminePrügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist