Vallavalitsuse istungilt

114

18. veebruaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused alljärgnevalt:

 • Lemmatsi külas Piiriääre maaüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks;
 • Reola külas Täheke maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks;
 • Talvikese külas Pärtli kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Keelduda projekteerimistingimuste andmisest:

 • Kambja vallas Pangodi küla 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee, Pangodi küla Elva metskond 86, Pangodi küla 22185 Pangodi-Vissi tee, Pangodi küla Unipiha tee, Pangodi küla Unipiha algkool, Palumäe küla 22186 Pangodi-Kodijärve tee, Pangodi küla Karl-Eeriku, Pangodi küla, Sill, Palumäe küla Uuekünka, Kavandu küla 22185 Pangodi-Vissi tee, Kavandu küla 22185 Pangodi-Vissi tee, Kammeri küla Kooli, Kammeri küla 22185 Pangodi-Vissi tee, Aakaru küla Masti, Aakaru küla Kribuski, Aakaru küla 22134 Tatra-Aarike tee, Virulase küla 22134 TatraAarike tee, Virulase küla Aarike, Virulase küla 22180 Nõo-Kambja tee, Pühi küla 46 TatraOtepää-Sangaste tee, Pühi küla 22180 Nõo-Kambja tee, Kambja alevik 22180 Nõo-Kambja tee, Tatra küla 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, Kambja alevik 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T7, Kambja alevik Kesk tn 2 multitorus fiiberoptilise kaablitrassi projekteerimiseks;
 • Aakaru külas Leedri maaüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload järgmiselt:

 • Soinaste külas Rehepapi tee T11, Rehepapi põik L1 ja Rehepapi põik L2 veetorustiku rajamiseks;
 • Ivaste külas Pugu talli laiendamiseks.

Väljastada kasutusload järgmiselt:

 • Ülenurme alevikus Paruni tn 63 püstitatud üksikelamule;
 • Laane külas Sirmiku tn 14 kinnistule püstitatud üksikelamule;
 • Reola külas Unipiha tee 20 ja Tinni maaüksustel elektritootmisrajatisele.
 • Räni alevikus Saarekese tn 1, Viirpuu tänav 55, Viirpuu tänava, Maarjatähe tänava, Saare alajaama ja 22128 Lemmatsi-Leilovi tee T3 maaüksustel külmaveetorustikule;
 • Räni alevikus Saarekese tänava, Maarjatähe tänav L1, Maarjatähe tänava ja Ristikheina tänava maaüksustel külmaveetorustikule ja kanalisatsioonitorustikule.

Määrata Räni alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Piiri tänav.

Määrata Ülenurme alevikus asuvate Villa tn 6 ja Villa tn 8 katastriüksuste liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadressiks Villa tn 6 ja sihtotstarbeks elamumaa.

Seada sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Wesico Project OÜ-le kuuluvatele Soinaste külas asuvatele Rattasepa tee T2, Pesapaiga tänava, Tuule tänava, Tooma tänava, Meremäe tee (katastritunnus 94901:006:0578) ja Meremäe tee (katastritunnus 94901:006:0576) kinnisasjadele neil paikneva elektroonilise side võrgu (sidetrassid) haldamise tagamise eesmärgil.

Seada sundvaldus Telia Eesti AS kasuks valla munitsipaalomandis olevate Rattasepa tee T1 ja Meremäe tee lõik 4 kinnisasjadele neil paikneva elektroonilise side võrgu (sidetrassid) haldamise tagamise eesmärgil.

Määrata Kambja vallas asuvate teede teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid vastavalt asendiplaanidele ning teenindusmaa ulatuses moodustatud katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed.

Anda välja volitused eestkostja ülesannete täitmiseks.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 1203,70 eurot.

Jätta rahuldamata ühe isiku avaldus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Korraldada puudega isiku üldhooldusteenusele suunamine ning tasuda vallaeelarvest alates 06.02.2021 igakuiselt üldhooldusteenuse maksumusest puudujääva osa.

Korraldada puudega lapse lapsehoiuteenus ning hüvitada SAle Eesti Agrenska Fond lapsele osutatud lapsehoiuteenuse maksumus alates 01.03.2021.

Määrata ühekordne toetus kahe noore huvitegevuseks kogusummas 540 eurot.

Kinnitada Poldri 1–33 korteriomandi (kinnistu registriosa 2019604, katastritunnus 94901:007:0048) kirjaliku enampakkumise tulemused ning sõlmida võitjaga ostu-müügileping.

Kinnitada avatud hankemenetluse „Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2021.-2023.aastal“ (viitenumber 230985) ning sõlmida pakkujatega hankelepingud tähtajaga 01.04.2021-31.03.2023.

Tellida Tõrvandi Papli tn rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus ostumenetluse „Tõrvandi, Papli tn rekonstrueerimise omanikujärelevalve“ tulemuste alusel ASlt Taalri Varahaldus, käibemaksuga maksumus 3151,20 €.

Sõlmida kolme isikuga munitsipaaleluruumi üürilepingud.

Kino maale