Vallavalitsuse istungilt 18.01.2023

457
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa- ning haridusküsimused. Otsustati sõlmida äriruumi üürileping.

Anti projekteerimistingimused Räni aleviks asuvale Kassisilma 15 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Antud ehitusload

Reola külas Lennu 48 puurkaevu rajamiseks
Soinaste külas Käokeele 5 päikeseelektrijaama rajamiseks

Anti kasutusluba Soinaste küla Rattasepa tee 33 kinnistule püstitatud kaksikelamule. Rahuldamata jäeti OÜ Albatrek vaie vallavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 1178 peale.

Maaküsimustes kinnitati Kambja valla haldusterritooriumil paiknevate maksustatavate maade maksustamishinna aktid numbritega 30157—46280.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Lepiku külas asuvale Kuivakuru-Virumõisa tee lõik 1 maaüksusele.
Nõustuti Kambja vallas Lemmatsi külas asuva Linnavere tee 25 katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Kambja vallas Läti külas asuvate Kilgirantso ja Tamme katastriüksuste vahelise piiri muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Otsustuskorras otsustati tasuta võõrandada Eesti Vabariigile Transpordiameti kaudu Kambja vallas Soinaste külas Kambja valla munitsipaalomandis oleva kinnisturegistriosa nr 4695904 koosseisus olevad 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T10 ja 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T9 katastriüksused.

Haridusküsimustes toetatakse eraüldhariduskoolide tegevuskulusid 2023. aastal summas 14 eurot õppekoha kohta kuus.
Määrati huvihariduse toetusi õpilastele.

Otsustuskorras anti OÜ Onita kasutusse Kambja alevikus Aia 2 ruumid nr 102, 103, 104. Üürilepingu tähtaeg 3 aastat alates 01.02.2023—31.01.2026.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAarike hooldekeskust asub juhtima Marika Tirmaste
JärgmineVallavolikogu 25.01.2023 istungilt