Vallavolikogu 24.05.2023 istungilt

573

Kambja vallavolikogu istung kolmapäeval 24.05.2023 Uhtil Reola kultuurimaja saalis algas kell 17. Istungi algul osales 20 liiget.

Tehti ettepanek tõsta vallavalitsuse liikmete kinnitamist käsitlev 5. päevakorrapunkt esimeseks (poolt 12, vastu 8). Päevakord kinnitati 14 poolthäälega, vastu oli 4 ja erapooletuks jäi 2.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ja täiendavate liikmete kinnitamine

Vallavanem Illari Lään tegi ettekande.

Kolm vallavalitsuse liiget oli varasemalt tagasi astunud. Vallavanem tegi ettepaneku uute liikmete nimetamiseks.

Volikogu vabastas ettepaneku alusel palgalise vallavalitsuse liikme Triin Nõmmistu vallavalitsuse liikme kohustustest ja abivallavanema ametist. Otsuse poolt hääletas 12, erapooletuks jäi 8.

Volikogu kinnitas ettepaneku alusel vallavalitsuse liikmeteks järgmised isikud:

sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm,
maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik,
abivallavaem Liis Rosin ning
Toomas Järveoja, kes ühtlasi nimetati ametisse abivallavanemaks.

Otsuse poolt hääletas 12, vastu 7 ja 1 jäi erapooletuks.

2. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste tutvustus

SA Tartu 2024 koordinaator Annela Laaneots tegi ettekande.

Volikogu võttis esitatu teadmiseks.

3. Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine

Volikogu liige Olavi Jänes tegi ettekande.

Vallasekretär Marina Lehismets tutvustas eelnõule esitatud muudatusettepanekuid. Eelnõu esitaja soovis 6. muudatusettepaneku hääletamist. Muudatusettepanek ei saanud volikogu toetust (vastu oli 6, erapooletuks jäi 12).

Volikogu eelnõud koos teiste muudatusettepanekutega heaks ei kiitnud – muutmise määruse vastuvõtmise poolt hääletas 8, vastu 11.

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalkomisjoni esimees Brit Mesipuu tegi ettekande. Kaasettekande tegi sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm.

Määruse eelnõu koostasid sotsiaalkomisjon koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

Määruse muutmine on vajalik seoses 1. juulist 2023 jõustuva sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega (sotsiaalhoolekande seadus § 221), mille kohaselt rahastatakse üldhooldusteenuse maksumust teenuse saaja rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ja isikult võetavast tasust. Samaaegselt on vajadus muuta ja täpsustada kehtiva korra sõnastust täpsemaks ja paremini mõistetavaks.
Sotsiaalministeeriumi andmetel on 2023. aastal keskmine hooldekodu kohatasu suure hooldusvajadusega inimesele 1375 eurot kuus, millest osa (hoolduspersonali kulud) tasub alates 1. juulist 2023 kohalik omavalitsus (KOV) ning 700-eurone keskmine pension võimaldab inimesel endal katta ülejäänud osa. Sotsiaalhoolekande seadus annab KOVidele võimaluse kehtestada piirmäär, millega reguleeritakse üldhooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude katmise maksimaalne ulatus. Kui kulude tasumise piirmäärasid KOV ei kehtesta, siis tuleb kulud hüvitada tegelike kulude alusel. Piirmäära seadmisel tuleb jälgida, et teenuse saajale oleks teenuse kättesaadavus tagatud, ehk piirmäär ei saa olla nii madal, et see ei kata ühegi hooldekodu hoolduskomponenti. 1. mai 2023 seisuga viibib 25 hooldekodus üle Eesti üldhooldusteenusel 65 Kambja valla elanikku.

Määruse jõustudes tasub vald edaspidi üldhooldusteenuse hoolduskulud (hoolduspersonali tööjõu kulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud, töötajate tervisekontrolli ja koolituskulud). Isiku kanda jäävad toitlustus- ja majutuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud. Praeguseks on hooldekodud avaldanud kohatasude maksumuse eelpool mainitud kulukomponentide järgi. Juhul, kui isikul ega tema lähedastel ei ole võimalik tasuda vastavalt hinnakirjale toitlustus- ja majutuskulusid, siis on neil võimalik taotleda ka seda osa teenuse rahastusest vallavalitsuselt.
Omavalitsusel tuleb kehtestada hoolduskulude piirmäär. Uue redaktsiooni alusel delegeeritakse piirmäära kehtestamine vallavalitsuse pädevusse.

Määruse vastuvõtmise poolt koos muudatusettepanekutega hääletas 19 liiget.

5. Laenu võtmine

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann tegi ettekande.

Vallavolikogu andis 25.01.2023 otsusega loa korraldada Tõrvandi koolihoone ehitamiseks riigihange, mis viidi läbi avatud hankemenetlusena. Vallavalitsuse 20.04.2023 korraldusega tunnistati hankes määratletud vähima hindamiskriteeriumi kohaselt edukaks OÜ KRC Ehitus pakkumus maksumusega 10 869 185,79 eurot (13 043 022,94 eurot käibemaksuga) ning sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping. Kambja valla 2023. aasta eelarves on kavandatud kooli ehitamise finantseerimiseks võtta laenu.

Volikogu otsustas 18 poolthäälega võtta laenu kuni 13 000 000 eurot kuni 180 kuuks, tagasimaksmisega alates 01.09.2024 ning sõlmitav laenuleping peab võimaldama laenusumma mittetäielikku kasutamist.

6. Abivallavanema töötasu ja hüvitiste kinnitamine

Vallavanem Illari Lään tegi ettekande.

Vallavolikogu kinnitas abivallavanema Toomas Järveoja töötasu, teenistusülesannete täitmiseks kasutatava mobiiltelefoni kuulimiidi ja ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Otsuse poolt hääletas 10 ja erapooletuks jäi 8 liiget.

7. Revisjonikomisjoni tööplaani tutvustamine

Volikogu kuulas Urmas Kingu ettekannet ja võttis selle teadmiseks.


Kino maale
EelmineEkraanivabade õpperobotite kaudu uute teadmiste poole
JärgmineEmajõe Veevärk langetab veeteenuse hinda