Vallavalitsuse istungitest

778

12. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kammeri külas Lombimetsa maaüksusele elamu, garaaži ja sauna projekteerimiseks ning Vana-Kuuste külas Veski maaüksusele abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste küla Nupu tn 3 tootmishoone püstitamiseks, Räni alevikus Saare maaüksuse detailplaneeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks, Räni alevikus Lemmatsi – Leilovi tee ning Viirpuu – Maarjatähe tänavate lõigul veetorustiku rajamiseks, Tõrvandi alevikus Kõivu detailplaneeringuala veetorustiku, kanalisatsiooni ja reoveepumpla rajamiseks, Soinaste külas Rehe tee 2a ja Rehepapi tee 33 päikeseelektrijaama rajamiseks, Soinaste külas Andruse tn 1 üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Linnu tee 10 üksikelamu püstitamiseks, Külitse alevikus Soosilla vkt 35 üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Linnavere tee 19 puurkaevu rajamiseks, Reola külas Vilja tee 8 puurkaevu rajamiseks, Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 2 maasoojuspuuraukude rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Kaasiku põik 8 üksikelamule, Tõrvandi alevikus Tamme tn 35 laohoone laiendusele, Saialille tn 27, 29, 31 kaksikelamutele ja Aasa tn 17 üksikelamule, Räni alevikus Vanapagana tn 7 üksikelamule ning Oomiste külas Söödi maaüksusel asuvale päikeseelektrijaamale.

Algatada Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse (kü tunnus 28301:001:0587) detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

Tunnistada kehtetuks Ülenurme alevikus Paruni tn 19 väljastatud ehitusluba nr 1812271/30448.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Nõmmiku tn 3 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa ning Nõmmiku tn 5 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa.

Määrata Külitse alevikus asuva Lennuvälja tee 27 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Koormata Kambja vallale kuuluv Papli tn 5 kinnistu sõiduteeservituudiga Papli tn 3a kinnistu igakordse omaniku kasuks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Pangodi külas asuvale Käpa tee kinnisasjale OÜ Elektrilevi kasuks.

Sulgeda ohutuse tagamiseks ajutiselt Tõrvandi alevikus Kurekella tänava teelõik Kurekella 3 kinnistuga piirneva ala ulatuses alates 12. märtsist kuni teelõigu parandustööde lõppemiseni.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Kammeri külas Lombi kinnistu.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 12.03.2020-30.04.2020; 01.10.2020-30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022 Uuri kinnistu Ivaste külas.

Määrata sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 560 eurot.

Tasuda isiku võlanõustamisteenuse eest OÜle ProVida Kliinik kuni 10 tunni võlanõustamisteenuse eest.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Sverresson lapsehoiuteenuse eest alates 07.02.2020 kuni Sotsiaalkindlustusameti raske ja sügava puudega lapse teenusele suunamise otsuse kehtima hakkamiseni.

Volitada Kambja vallavalitsuse ametnikku esindama kahte isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Kehtestada määrus „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse määramise kord“.

Sõlmida nelja isikuga eluruumi üürilepingud.

Võtta vastu korraldus „Tegutsemine Kambja valla haridusasutustes COVID 19 viiruse ennetamiseks“.

Tunnistada kehtetuks endiste Kambja ja Ülenurme VV määrused, mis on kaotanud kehtivuse.

12. märtsi erakorralisel istungil otsustati

Korraldada Ülenurme gümnaasiumis alates 13.03.2020 õppetöö distantsõppe vormis kuni 17.03.2020.

Sulgeda Ülenurme lasteaed Nurmepesa alates 13.03.2020 kuni 17.03.2020.

16. märtsi erakorralisel istungil otsustati

Võtta vastu korraldus „Kambja vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töö korraldamist eriolukorras“. Otsus on avaldatud valla koduleheküljel.

Arutati, milliseid abivahendeid on vaja juurde tellida, millised teenused peatada (õpilaste vedu, Ülenurme gümnaasiumi koristusteenus jne).

Leiti, et asutustel tuleb peatada igasugused tellimused ja ostud, mis ei ole käesolevas olukorras hädavajalikud.

Leiti, et antud eriolukorras volikogu istungid ja volikogu komisjonide koosolekud lükatakse edasi või kasutatakse elektroonilisi võimalusi.

19. märtsil otsustati

Väljastada ehitusload Kavandu külas Kaarna maaüksusele teraviljasilode rajamiseks, Raanitsa külas Kaldamäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Tatra külas Tatrajõe maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Andruse tn 2 üksikelamule ja Kibuvitsa 8 ridaelamule, Lemmatsi külas Kotka tee 4 üksikelamule, Räni alevikus Vanapagana 15 üksikelamule ning Ülenurme alevikus Villa tn 38 üksikelamule.

Määrata Soinaste külas asuvate Kuslapuu tn 9 kinnisasja jagamise ning Kuslapuu tn 9 ja Kuslapuu tn 7a kinnisasjade vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuvate Saareväljari kinnisasja jagamise ning Saareväljari ja Riia mnt 233 kinnisasjade vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kiita heaks projekti „Suure-Kambja külas asuva Alliku talu salvkaevu puhastamine ning veetrassi ja -automaatika uuendamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1858,66 eurot.

Seada isiklik kasutusõigus Kambja valla kasuks Tõrvandi alevikus Näki tee 1 ja Saluse kinnisasjadel paikneva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus toodud positsiooni 5 ulatuses moodustatavale transpordimaa maaüksusele.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 258 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Sverresson isiku tugiisikuteenuse eest alates 19.03.2020 kuni Sotsiaalkindlustusameti raske ja sügava puudega lapse teenusele suunamise otsuse kehtima hakkamiseni.

Volitada ametnikku täitma Kambja vallavalitsuse nimel isiku eestkostja ülesandeid.

Lubada Piibelehe 15 kinnistul Õssu külas Kambja valla prügivedu tühjendussagedusega 56 päeva.

Anda OÜle Uus Maa Tartu büroo nõusolek reklaami paigaldamiseks 18.03. kuni 27.07.2020. a. Reklaam paigaldatakse Soinaste külas Tartu mnt 8.

26. märtsil otsustati

Peatada Kambja vallavalitsuse hallatavates üldhariduskoolides töötajate tasustamine huvitegevuse (kooli ringide töö), pikapäevarühma ja eelkooli õppe eest alates 01.04.2020 kuni ajani, mil koolid lähevad tagasi tavaõppele.

Väljastada projekteerimistingimused Kavandu küla Kungla maaüksusele kasvuhoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Tõrvandi tee 8 üksikelamu püstitamiseks ja Jaagu tn 2 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Kauba tee 5 laohoone püstitamiseks ning Pangodi külas Käpa maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.

Väljastada kasutusload Raanitsa külas Lättemaa maaüksusel spordirajatiste teenindushoonele, Õssu külas Piibelehe tn 1 üksikelamule, Soinaste külas Andruse tn 4 ja 7 üksikelamutele ning Kibuvitsa 13 ridaelamule, Lemmatsi külas Kannistiku tee 69 üksikelamule.

Määrata Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestuseks 15.04.2020 – 28.04.2020 ja asukohaga Kambja valla veebilehel.

Määrata Reolasoo külas asuva Lättemetsa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 470 eurot, jätta ühe isiku taotlus rahuldamata.

Kambja vallavalitsus tasub perioodil 01.04.2020–30.06.2020 igakuiselt isiku hooldamise eest SAle Uderna Hooldekodu 280,66 eurot.

Sõlmida eluruumi üürileping taotlejaga asukohaga Reola küla Lennu tn 42 korter 13 tähtajaga 01.04.2020-31.03.2021.

Kasutada Kambja valla üldhariduskoolide õpilastele eriolukorra ajal antava toiduabi rahastamiseks riigieelarvest Kambja vallale statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks eraldatud toetust ning valla eelarves ette nähtud vahendeid.

Tunnistada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“ edukaks pärast läbirääkimiste pidamist pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt OÜ Skepast&Puhkim esitatud kohandatud pakkumus maksumusega käibemaksuta 102 000,00 eurot ja koos käibemaksuga 122 400,00 eurot.

Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto HYNDAI TUCSON, reg nr 678 ATZ võõrandamiseks.

Kinnitada OÜ Cambi 2019. a majandusaasta aruanne.

OÜ Cambi juhatuse liikmel Katrin Luigel esitada avaldus OÜ Cambi registrist kustutamiseks ning lõpetada OÜ Cambi juhatuse liikme Katrin Luigega juhatuse liikme leping äriregistris kande tegemise päevast.

27. märtsi erakorralisel istungil otsustati

Eraldada kaks alaealist last perekonnast, määrata nende viibimiskoht ja suhtluskord vanematega.

2. aprillil otsustati

Kambja kultuurijuhil lõpetada Reola kultuurimaja poolt sõlmitud käsunduslepingud ennetähtaegselt või peatada käsunduslepingud ringijuhtidega tingimustel, mis on töötajatega eelnevalt läbi räägitud ning kokku lepitud alates 17.04.2020.

Väljastada projekteerimistingimused Täsvere külas Käometsa maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks, Laane külas Näki põik 1 maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ning Laane külas Sirmiku tn 14 krundi detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas asuva Juuristiku tn 6 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Lepiku külas asuva Varbola maaüksuse jagamiseks ja hoonestamata krundile ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Pähkli 13 kahe korteriga elamu püstitamiseks ja Mesiheina tn 9 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Okka tn 9, 14 ja 15 üksikelamute püstitamiseks, Reola külas Kaseaugu maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 7 maasoojuspuuraukude rajamiseks ning Sirvaku külas Põdra maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 8 kaksikelamule, Kambja alevikus Kesa tn 2 üksikelamule ning Õssu külas Eerika tee 11 üksikelamule.

Kehtestada Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneering.

Kehtestada Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Anda nõusolek Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks Tõrvandi alevikus Kõivu detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud kinnistutelt vastavalt nimekirjale.

Määrata Soinaste külas asuva Kasela katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Aia tn 22 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Raanitsa külas asuva Sepa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Virulase ja Lalli külas asuvate Kuusiku ja Kaasiku katastriüksuste senist nime ning määrata uus nimi vastavalt Tuule ja Suure-Kaasiku.

Nõustuda sundvalduse seadmisega MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Soinaste külas asuvale Tartu mnt 49 kinnisasjale.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 344 eurot.

Korraldada riigihange nimetusega „Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimine“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 01.06. – 31.08.2020 ja eeldatav maksumus 300 000 eurot käibemaksuta.

Korraldada kirjalik enampakkumine Kaatsi liivakarjääri (katastriüksus 28301:001:0059) ja Kopamäe II liivakarjääri (katastriüksus 28203:005:0077) rendile andmiseks.

Tunnistada „Eeriko 7 talu endisel individualiseeritaval kujul säilimise määra kindlakstegemise eksperthinnang“ pakkujate OÜ GECC Projekt ja Ehitusplaneerimise Osaühing esitatud hinnapakkumused vastavaks. Tunnistada hinnapakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt edukaks Ehitusplaneerimise Osaühingu esitatud hinnapakkumus maksumusega 9995,00 eurot.

6. aprilli erakorralisel istungil otsustati

Vabastada vanemad Kambja valla munitsipaallasteaedade osalustasu maksmisest alates 16.03.-30.04.2020.

Eralasteasutustes käivate laste vanematele hüvitatakse perioodi 16.03.-30.04.2020 makstud kohatasu avalduse alusel.

9. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuva Lillemäe tn 18 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Külitse alevikus Avaste tn 5 üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Kannistiku tee 24 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Kassisilma tn 8 teenindus- ja büroohoone püstitamiseks ja Lehe tn 33 üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Muuseumi 2 ekspositsioonihoone ümberehitamiseks ning Nõmmiku tn 9 maasoojuspuuraukude rajamiseks, Tõrvandi alevikus Odra tn 5 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Rattasepa tee 19 ja 21 üksikelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Villa tn 17 ja Männi tn 12 üksikelamutele ning Villa tn 14/16 asuvale ridaelamule, Tõrvandi alevikus Aasa tn 21 üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 32 üksikelamule, Õssu külas Lepiku tee 20 üksikelamule, Soinaste külas Rehepapi tee 31 büroohoonele.

Kiita heaks projekti „Lohuoru puurkaevu rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5887,63 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 434,70 eurot.

Muuta (pikendada) Ülenurme vallavalitsuse 13.04.2006 määrusega nr 5 määratud, Laane külas asuva Loojangu tänava liikluspinna ruumikuju.

Muuta (pikendada) Ülenurme vallavalitsuse 11.01.2007 määrusega nr 1 määratud, Soinaste külas asuva Rehetare tee liikluspinna ruumikuju.

Muuta (pikendada) Ülenurme vallavalitsuse 10.02.2009 määrusega nr 9 määratud, Kambja vallas Soinaste külas asuva Välja tänava liikluspinna ruumikuju.

Määrata Soinaste külas asuvale liikluspinnale nimeks Tare tee.

Tunnistada kehtetuks Ülenurme vallavalitsuse 08.02.2013 määrus nr 2 „Soinaste külas asuvale liikluspinnale aadresskoha nime määramine”, millega loetakse liikluspinna ametlik kohanimi „Saia tänav“ kehtetuks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Pulli külas asuvale Pulli-Pirnaku tee kinnisasjale.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 280 eurot.

Kambja vallavalitsus tasub perioodil 01.04.2020–31.12.2020 igakuiselt isiku hooldamise eest SA-le Hooldekodu Härmalõng 281,64 eurot kuus.

Kinnitada Kambja valla hädaolukorra lahendamise plaan.

Korraldada kirjalik enampakkumine Tõrvandi alevikus Papli 5/1 (katastritunnus 94901:007:1313) II korrusel kolme bürooruumi kogupinnaga 53,3 m² äriruumidena üürile andmiseks ning kinnitada enampakkumise tingimused.

Korraldada ostumenetlus „Papli tänava projekteerimine“ eeldatava maksumusega 8000 eurot. Tööde teostamise aeg 3 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Maksta taotluse alusel MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi tegevustoetust summas 750 eurot Rasmus Haugasmäe vee- ja motospordi 2020. a hooaja ettevalmistamiseks.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineValla jäätmeinfo
JärgmineVallavolikogu märtsiistung