Vallavalitsuse istungilt

671

1. detsembril toimunud erakorralisel istungil otsustati

Peatada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt alates 02.12.2020 kuni vastava korralduse vastuvõtmiseni huvitegevus alljärgnevalt:

  • Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones korraldatavad huvitegevused (välja arvatud Ülenurme gümnaasiumi õpilaste huviringide tegevus);
  • MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskused Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas;
  • huvitegevus Ülenurme gümnaasiumi spordihoone jõusaalis.

Ülenurme gümnaasiumi siseruumides toimuv huvitegevus ja huviharidus on lubatud ainult Ülenurme gümnaasiumi õpilastele tingimusel, et on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ja ruumis-saalis viibib ainult üks grupp.

Huvi-ja spordiringide tegevus korraldada jätkuvalt distantsõppena või viia läbi välitingimustes.

26. novembri istungil otsustati

Ehitusküsimused

Väljastada projekteerimistingimused Reolasoo külas Allika maaüksusele sauna laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, Vana-Kuuste külas Mäe maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks ning Rebase külas Haroldi maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Kullaga külas Energia, Eugeni, Euka, Kiili, Ohaka, Sunela, Suneri, Väike-Reinu ja Pulli külas Oja ning Reola külas Moosi tee 3 maaüksustele 50 kW päikeseelektrijaamade rajamiseks, Reola külas Mingi tee 1 maaüksusele 731 kW päikeseelektrijaama rajamiseks, Tõrvandi alevikus Karikakra tn 14 üksikelamu püstitamiseks, Laane külas Juuristiku tee 2 üksikelamu püstitamiseks, Reola külas Unipiha tee 20a PVCvarjualuse püstitamiseks, Ülenurme alevikus Muuseumi tn 2 Eesti Põllumajandusmuuseumi mänguala rajamiseks, Räni alevikus Ringtee tn 67 selvepesula ja sõidukite pesulahoone lammutamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 3 ridaelamu püstitamisel, Soinaste külas Tõrvandi tee 26 üksikelamu püstitamisel, Tõrvandi alevikus Aia tn 4a üksikelamu laiendamisel ning Külitse alevikus Lennuvälja tee 1 ehitise ümberehitamisel.

»Väljastatud ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste koondvaade

Sidemasti projekteerimine

16. oktoobri istungil oli aruteluks Õssu külas Viljandi mnt 75 taotlus, millega sooviti hoone katusele paigaldada 6m kõrgust mobiilside masti. Taotlejal paluti saata jooniseid, millelt oleks visuaalselt võimalik tuvastada masti ja hoone sobivus piirkonda. Otsustati jooniste põhjal lubada projekteerimistingimused välja anda.

Tiigi rajamine

Vallavalitsus otsustas kaasata Pähkli tn elanikud ehitusloa menetlusse, milles soovitakse rajada Pähkli tn 19 üldkasutatavale maale sademevee tiik. Tiiki soovitakse kavandada Rehepapi põik 3 ja Rehepapi tee 4 sademevee lahenduse projektiga. Esitati 7 arvamust, milledest üks oli tiigi rajamise poolt ja ülejäänud 6 olid vastu. Vallavalitsus otsustas mitte nõustuda tiigi rajamisega.

Maa- ja ehitusosakonna töökorraldusest

Ehitusspetsialist Timo Varik rääkis maa- ja ehitusosakonna töökoosolekust ning tegi ettepaneku töö parema korralduse eesmärgil kehtestada konkreetsed päevad, millal nõustatakse kodanikke telefoni teel.

Maaküsimused

Määrati katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

  • Soosilla külas Keramäe;
  • Uhti külas Teesi;
  • Lemmatsi külas Ojaääre kinnistul

»Koondvaade

Muuta Külitse alevikus asuva Soosilla väikekoha ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile.

Tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 12.11.2020 korraldus nr 2290 „Liikluspinna ruumikuju muutmine”.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 11 isikule kogusummas 676 eurot

Hanketulemuste kinnitamine

Tunnistada Tõrvandi aleviku Papli tn rekonstrueerimise hanke avatud edukaks pakkujaks osaühing Sahkar TT. Pakkumuse kogumaksumus käibemaksuta on 208 147,00 eurot ja käibemaksuga 249 776,40 eurot.

Tunnistada Tõrvandi lasteaia mänguväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks toimunud konkurentsipõhisel läbirääkimistega hankemenetlusel edukaks pakkujaks osaühing Sahkar TT. Pakkumuse kogumaksumus käibemaksuta on 107 190 eurot ja käibemaksuga 128 628 eurot.

Kinnitada Tõrvandi lasteaia mänguväljaku teede ja platside rajamiseks toimunud ostumenetluse edukaks pakkujaks Sahkar TT OÜ pakkumusega 54 136 eurot.

Kinnitada mängumajade, laudade ja toolide ehitamiseks ning paigaldamiseks toimunud ostumenetluses edukaks pakkuja pakkumusega 9 720.

Kuuste kooli hoolekogu

Kinnitada Kuuste kooli hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks

Konkursi väljakuulutamine

Kuulutada välja konkurss Soinaste lasteaia laululind direktori vabanevale ametikohale ning moodustada konkursikomisjon.

Muud küsimused

Arutlusel oli lastehoiuteenuse rahastamine juhul, kui lastehoid on registreeritud lapse enda kodus. Kehtiv määrus seda ei välista, kui on täidetud kõik määrusest tulenevad nõuded. Antud juhul kõik nõuded täidetud ei ole, seega hetkel teenust rahastada ei saa.

Valla saunade lahtiolek COVID-19 viiruse tingimustes. Leiti, et tuleb kliente hajutada ja vajadusel hoida sauna pikemalt lahti. Seda mõtet toetab ka Vabariigi Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, mis hakkas kehtima 24. novembrist.

Otsustati kuulutada välja konkurss hankespetsialisti ametikohale.

Lasteaedade varjualuste hange kuulutatakse välja järgmisel aastal.

Toimus arutelu Telia Eesti AS taotluse üle seada sundvaldus tehnovõrkude rajamiseks Pesapaiga elamurajoonis. Telia Eesti peab saavutama kokkuleppe maaomanikuga.

Tartu vald on teinud ettepaneku sõlmida huvitegevuse rahastamise leping (vibulaskmine, 4 õpilast). Otsustati kohamaksu üle läbi rääkida.

Koostas Heigo Mägi

 


Kino maale
EelmineFotonope: „Kaunid vaated – Aastaring Kambja vallas“
JärgmineKolmapäevast huvitegevusele kehtivad piirangud