Vallavalitsuse istungilt

143
Foto: Heigo Mägi

18. novembri istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Kaatsi külas Otsa kinnistule abihoone projekteerimiseks.

Anti ehitusload:

  • Ivaste külas Truu elektritootmisrajatise püstitamiseks
  • Uhti külas Nõlva tee 4a/2 ridaelamu püstitamiseks.

Anti kasutusload:

  • Aakaru külas Masti kinnistul asuvale rajatisele
  • Lemmatsi külas Ojaääre kinnistule rajatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks
  • Soinaste külas Haru tn 24 ja Rehe tee 16 kinnistule püstitatud paariselamule ning Pähkli tn 12 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule
  • Tõrvandi alevikus Aasa tn 30 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Uhti külas Nõlva tee J1 aadressil rajatud avalikkusele ligipääsetava eratee kasutusele võtmiseks
  • Ülenurme alevikus Vahtra tn 21 kinnistul asuvale hoonele ja Kaasiku tn 26 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Detailplaneeringud

Algatati Soinaste külas asuva Pesa tn 21 maaüksuse detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kehtestati Reola külas asuva Varese maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Võeti vastu Talvikese külas asuva Tuuletee maaüksuse detailplaneering.

Otsustati lõpetada Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Arutati veelkord Kambja aleviku Põllu 5 puurkaevu asukoha kooskõlastamist, mis eelmisel istungil oli päevakorras. Vallavalitsus jäi oma endise seisukoha juurde mitte kooskõlastada puurkaevu asukohta, sest on võimalus liituda ühisveevärgiga.

Maaküsimused

Määrati Visnapuu külas asuvate Kotka ja Linnusilma katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed:

  • Kotka, elamumaa
  • Linnusilma, maatulundusmaa.

Määrati Räni alevikus asuva Ala katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Lepiku külas asuvale Loko, Kikerpilli – Kuivakuru tee lõik 3 ja Paltseri – Jüritalu tee ning Külitse alevikus asuvale Nurme tänava  katastriüksusele.

Kivastiku katastriüksuse jagamine

Vallavalitsusele esitati taotlus sooviga jagada Reola külas asuv Kivastiku katastriüksus kuueks vastavalt jagamise plaanile. Lähtudes Kambja valla üldplaneeringust endise Ülenurme valla territooriumi osas on Kivastiku katastriüksus väärtuslik põllumaa. Väärtuslike põllumajandusmaadena on üldplaneeringus toodud kõrge viljelusväärtusega põllumaad, mis on määratud mullastiku viljakuse ja maaharimise sobivuse alusel. Üldine tendents on väärtuslike põllumaade kaitsmine ja põllumajanduslikus kasutuses hoidmine. Kambja valla üldplaneeringus on välja toodud põhimõtted väärtuslike põllumajandusmaade säilitamiseks. Kivastiku katastriüksuse jagamise plaan ei ole kooskõlas üldplaneeringus välja toodud printsiipidega. Katastriüksuse jagamine kuueks tükeldab põllu ja lõhub põllumassiivi. On ebatõenäoline, et tekkivaid maaüksusi hakatakse kasutama selleks ette nähtud otstarbel – põllumajandusmaadena.

Eelnevast lähtudes vallavalitsus ei nõustunud Kivastiku katastriüksuse jagamisega vastavalt esitatud jagamise plaanile.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kogusummas 884 eurot.

Seati hooldus isikule ning määrati tema hooldajale hooldajatoetus.

Volitati sotsiaalosakonna juhatajat täitma vallavalitsuse nimel eestkostet vajava isiku eestkostja ülesandeid.

Otsustati sõlmida eluruumi üürileping asukohaga Kambja alevik Männi tn 1 tähtajaga 1 aasta üüriga 0,90 eurot/m².

Keskkonnaküsimused

Lubati jäätmevaldajale asukohaga Ringtee 48, Tõrvandi alevik, prügivedu tühjendussagedusega 56 päeva kuni 31.12.2022. a.

Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldajad asukohaga Sinilille tn 9 ja Järve tee 3a, Külitse alevik, Käpa AÜ 30, Pangodi küla, perioodidel 19.11.2021-30.04.2022; 01.10.2022-30.04.2023. a.

Haridusküsimused

Kinnitati Ülenurme muusikakooli hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks.

Otsustati mitte kinnitada Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu, kuna hoolekogu liikmete valimisel on rikutud hoolekogu liikmete valimiste korda. Koolil tuleb korraldada uued hoolekogu liikmete valimised ning kaaluda lastevanemate arvu suurendamist hoolekogus.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati perekonnale huvihariduses osalemiseks ühekordne transporditoetus summas 140 eurot perioodi 09-12.2021 eest.

Muud küsimused

Kinnitati Soinaste lasteaiale maagaasi ostmise ostumenetluse tulemused. Hanke eest vastutav isik tegi ettepaneku sõlmida leping perioodiks 01.01.2022 – 31.12.2022 AS-ga Alexela, TTF+marginaal käibemaksuga 1,44 €/MWh.

Toimus arutelu Silmapiiri tn laiendamisest Ülenurmel. Tee vastab normidele, vallavalitsus näeb probleeme lumelükkamisel, kui lumi, libedatõrje ained ja liigvesi satuvad eramaadele.

Toimus arutelu Räniküla tn sundvalduse tasu üle. Otsustati, et haldusjuht vestleb tee omanikuga.

Otsustati jätta OTT korraldaja taotlus reklaamikulude hüvitamiseks rahuldamata. Vald toetab korraldajat tasuta pinnaga ning ei küsi reklaamide eest maksu.

Kino maale